Privatlivspolitik - FysioDanmark ApS

Dataansvar

FysioDanmark ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

FysioDanmark ApS
Nørgaardsvej,
2800 Kongens Lyngby

CVR-nr. 33600402

Baggrund

FysioDanmark prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er (samarbejdes)partner hos FysioDanmark eller patient hos en FysioDanmark klinik, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder, herunder data og behandlingsservices under forsikringsaftaler.

Vores rolle som databehandler

I visse tilfælde er FysioDanmark databehandler på vegne af vores partnere, fx hvis FysioDanmark bearbejder data indhentet fra partnere, ved udbud af informations- og bookingplatforme til patienter og lignende tilbud. Som databehandler agerer FysioDanmark efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Sundhedsrelaterede ydelser:

Hvis du er patient hos en FysioDanmark klinik, herunder som forsikringstager hos en netværks-/forsikringsvirksomhed eller bruger af en af vores applikationer behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne levere sundhedsrelaterede ydelser, afrapportering i henhold til aftale eller tilsvarende services under den indgåede aftale (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi eller klinikken har med dig eller det forsikringsnetværksselskab du er forsikret i).

Vi kan efter omstændighederne behandle oplysninger omkring dig relateret til dit behandlingsforløb, performance, (genop)træningsforløb, og økonomisk og administrativ håndtering heraf, herunder: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, personnummer, betalingskortoplysninger, medlemsnummer, NPS score, behandlingsoplysninger, data vedrørende forløb og antal behandlinger samt andre oplysninger som naturligt vedrører eller omhandler sådanne oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt vores legitime interesse i administration af klientforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Afhængig af de konkrete omstændigheder kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f,.

Som patient hos en FysioDanmark klinik kan klinikken I forbindelse med din behandling på klinikken noterer oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som klinikken efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger klinikken selv noterer om dig, kan klinikken modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi og klinikkerne kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke.

Partner oplysninger:

Hvis du er partner hos FysioDanmark behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne levere sundhedsrelaterede ydelser, afrapportering i henhold til aftale eller tilsvarende services i henhold til dit partnerskab (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den klinik du repræsenterer).

Vi kan efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og regnskabsoplysninger samt tilfredshedsundersøgelser og tilsvarende undersøgelser.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt vores legitime interesse i administration af klientforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Afhængig af de konkrete omstændigheder kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af

Leverandør, samarbejdspartner el.lign.:

Når du er leverandør eller samarbejdspartner til FysioDanmark, indsamler vi dine kontaktoplysninger i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer med det formål at kommunikere med dig/jer og for at kunne afregne overfor dig/jer.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f), idet vi har en legitim interesse i at kunne kommunikere samt administrere personoplysninger på kontaktpersoner hos såvel leverandører som samarbejdspartnere.

Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

Videregivelse

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx underdatabehandlere, it-leverandører, udbydere af klienttilfredshedsundersøgelser, hostingpartnere, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til Sygeforsikring Danmark, forsikringsselskaber, journalleverandører, bookingportaler og sms/mail-leverandører.

Videregivelse af helbredsoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Overførsel af data til tredjelande

FysioDanmark overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), medmindre det er nødvendigt i den konkrete sag. En sådan ad hoc-overførsel af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e. Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer vil vi sørge for, at der er et overførselsgrundlag, og du vil konkret blive informeret herom.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om fx brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.

Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).

Behandling til øvrige formål, fx statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesse-afvejningsreglen), hvor den legitime interesse for os er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller begrænset behandlingen heraf. På din anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage løbende ændringer og opdateringer i denne privatlivspolitik.

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende vores behandling af dine oplysninger eller denne privatlivspolitik kan sendes til fysiodanmark@fysiodanmark.dk